ALLIANCE system dozorowy

Szybki rozwój technologiczny i informatyczny dokonujący się w ostatnim czasie, stał się także udziałem firm i instytucji zajmujących się systemami bezpieczeństwa. Stało się jasne, że wykorzystanie komputera do pracy z systemami alarmowymi i kontroli dostępu daje daleko szersze możliwości ich stosowania, a także skraca czas potrzebny do ich uruchomienia.
Instalatorzy coraz częściej i chętniej sięgają po komputer jako narzędzie do uruchomienia i konfiguracji centrali alarmowej, a programy do obsługi poszczególnych systemów stały się ich integralną częścią. Czasy, kiedy to po zainstalowaniu centrali i okablowania instalator zabierał się do ręcznego programowania jej funkcjonalności, bezpowrotnie odeszły do lamusa.

 

schemat ALLIANCEUruchomienie systemu dozorowego jest jednak tylko pierwszym krokiem. Po prawidłowym skonfigurowaniu nawet niewielkiej pojedynczej centrali alarmowej najczęściej uruchamia się stanowisko dozoru lokalnego, gdzie spływają wszelkie alarmy i zdarzenia systemowe. W przypadku większych systemów do takiego stanowiska często deleguje się pracownika, którego zadaniem jest odpowiednie reagowanie na zdarzenia płynące z systemu.
Bardzo często bywa tak, że w dużych obiektach znajduje się kilka niezależnie pracujących systemów dozorowych: system alarmowy, system kontroli dostępu czy też system telewizji dozorowej, a ponadto pojawia się potrzeba uruchomienia kilku niezależnych stanowisk dozorowych pracujących równocześnie. O ile stosunkowo łatwo możemy w takim przypadku rozwiązać problem zarządzania kilkoma niezależnymi systemami, korzystając z kilku różnych programów (choć z oczywistych względów jest to niewygodne, nieefektowne, stawia większe wymagania zarówno operatorowi, jak i komputerowi, na którym jest zainstalowane), o tyle równoczesna realizacja tego na kilku komputerach zwykle stanowi poważny problem.
Nie jest to jednak problem dla klientów GE Security – firma przygotowała rozwiązanie, które w pełni rozwiązuje problem obsługi wielu systemów z kilku miejsc jednocześnie.

Interfejs użytkownika aplikacji ALLIANCEAplikację o nazwie Alliance.
Alliance jest korporacyjnym systemem zarządzania bezpieczeństwem opartym na urządzeniach produkcji GE Security, jest zatem dedykowane do większych obiektów i odbiorców, którzy mają wysokie wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem. Podstawową funkcją, którą ma pełnić ta aplikacja, jest realizowanie kompleksowego i zintegrowanego stanowiska dozoru, którego zadaniem jest zbieranie wszelkich alarmów i zdarzeń systemowych ze wszystkich systemów pracujących w obiekcie. W zamierzeniu twórców i projektantów tego systemu nie ma to być system służący do programowania central – choć zawiera wszystkie niezbędne do tego celu narzędzia. Jest to raczej środowisko, które się uruchamia po uprzednim oprogramowaniu central za pomocą dedykowanych narzędzi takich jak program Titan.

 

Podstawowe cechy systemu Alliance:

 • Aplikacja wielostanowiskowa – maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich
 • Możliwość jednoczesnej pracy operatoró1) na wszystkich stanowiskach klienckich
 • Obsługa do 64 central ATS z wykorzystaniem RS 232, PSTN lub IP
 • Obsługa do 5 central pożarowych lub 5 sieci central, w każdej z nich do 31 central
 • Jednoczesna obsługa do 16 rejestratorów cyfrowych należących do różnych serii produktów (DVMRe, DVSR, SDVR i SymDec)
 • Automatyczne wyszukiwania sekwencji wideo wywołanej alarmem
 • Pełna weryfikacja wizyjna każdego zarządzania i alarmu
 • Szerokie kryteria raportowania – raporty zarówno predefiniowane, jak i zewnętrzne
 • Zdarzenia i alarmy zapisywane w czasie rzeczywistym
 • Wielopoziomowe mapy graficzne do łatwiejszego lokalizowania miejsca alarmów
 • Pełna kontrola elementów systemu z poziomu map graficznych
 • Moduł zarządzania zdjęciami użytkowników
 • Możliwość programowania i wydawania kart użytkowników

Siłą Alliance jest możliwość obsługi urządzeń z różnych grup produktów pełniących różne funkcje w obiekcie.

Do systemów, które mogą być zarządzane przez aplikację Alliance, należą:

 • System alarmowy i kontroli dostępu – podstawowym komponentem jest centrala ATS Master zarówno w części funkcjonalnej realizującej system sygnalizacji włamania i napadu, jak i w części funkcjonalnej odpowiedzialnej za kontrolę dostępu. Allainze jest w stanie jednocześnie obsługiwać do 32 w pełni ossadzonych central.
 • Telewizja dozorowa – aplikacja obsługuje kilka podstawowych rodzin rejestratorów cyfrowych, począwszy od DVM-Re, poprzez SDVR, DVSR aż po najnowszy model rejestratora z obsługą systemów IP z rodziny SymDec. W ramach tej sekcji CCTV możliwe są także obsługa i sterowanie kameramiobrotowymi z serii Legrand/LerandIP/Cyberdome.
 • System sygnalizacji pożaru – zintegrowano tutaj także obsługę popularnych central pożarowych z serii PP20xx/FP12xx. Ze względu na ściśle zdefiniowane rozwiązania prawne w Alliance obsługa central pożarowych ogranicza się do prezentacji sygnałów alarmowych płynących z central pożarowych i nie ma możliwości konfigurowania central z poziomu aplikacji ani zatwierdzania występujących w nim alarmów.

Jak widać, zastosowanie tej aplikacji pozwala na zintegrowane zarządzanie pełnym spektrum systemów bezpieczeństwa.

 

Główne cechy aplikacji

Wielostanowiskowość – Alliance umożliwia budowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem, składającego się z kilku niezależnych stanowisk, na których jednocześnie może pracować kilku operatorów. Operatorzy ci mogą w tym samym czasie komunikować się z tymi samymi elementami systemu (centralami, kamerami, rejestratorami) bez ryzyka, że w jakikolwiek sposób wpłyną na pracę innych operatorów.
Aby to osiągnąć, budowę Alliance oparto na architekturze klient-serwer. Zakłada ona, że istnieje w systemie jeden dedykowany komputer zwany serwerem, na którym są gromadzone wszystkie informacje i dane dotyczące wszystkich zarządzanych urządzeń. Serwer dba o to, aby zapisywac wszelkie komunikaty płynące z urządzeń, znać ich ustawienia i konfigurację, a także dbać o połączenia z nimi. Pozostałe stanowiska pełnią tutaj rolę klientów, którzy – aby połączyć się z centralą – muszą to zrobić za pośrednictwem serwera. Wszelkie dane, które wyświetlają stacje klienckie na swoich ekranach, także pochodzą z serwera, a nie bezpośrednio z central. Oczywiście nie oznacza to, że z punktu widzenia operatora zarządzanie ze stanowiska klienckiego różni się czymkolwiek od zarządzania bezpośrednio z serwera. Operator może nawet nie wiedzieć, z jakiego komputera korzysta.

Komunikacja TCP/IP – to, co odróżnia oprogramowanie Alliane od jego poprzednika Titana, to pełne przeniesienie komunikacji pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu TCP/IP. Jest to udogodnienie, ponieważ możliwe jest uzyskanie funkcjonalności związanych z integracją central alarmowych z pożarowymi i CCTV bez konieczności stosowania bezpośredniego połączenia z wykorzystaniem RS232. Wszystkie informacje przepływajace pomiędzy poszczególnymi komponentami systemu (centrale ATS Master, aplikacja zarządzająca na komputerze i rejestratory) są przesyłane siecią komputerową.

Baza danych SQL – Alliance służy do zarządzania dużymi systemami mającymi wiele modułów rozszerzeń i dodatkowych elementów oraz bardzo dużą liczbę użytkowników. Aby zrealizować zarządzanie taką masą danych, projektanci systemu Alliance zdecydowali się wykorzystać relacyjna bazę danych do gromadzenia i zarządzania informacjami o strukturze systemu i jego użytkownikach. W ramach pakietu instalacyjnego operator może wybrać pomiędzy dwoma systemami baz danych – MSDE i MS SQL. Serwer w zależności od liczby urządzeń, jakie miały być obsługiwane. O ile w przypadku wersji mniejszej MSDE realnym ograniczeniem jest wielkość bazy około 2GB, o tyle w przypadku wykorzystania bazy danych MS SQL Server nie ma praktycznie żadnych ograniczeń dotyczących wielkości (jedynym ograniczeniem jest wydajność komputera, na którym baza została zainstalowana).
Możliwe jest także wykorzystanie korporacyjnej bazy danych umiejscowionej zwykle na odrębnym komputerze, w takim przypadku wzrasta po pierwsze – niezawodność całego systemu, a po drugie – także jego wydajność.
Elementem, dzięki któremu aplikacja Alliance staje się potężnym narzędziem o możliwościach spotykanych jedynie w najlepszych aplikacjach dedykowanych do konkretnych systemów, jest możliwość integracji central alarmowych z systemami CCTV i SAP. Alliance realizuje funkcjonalności, które już poprzednio były dostępne w innych systemach, ale przenosi je w całości na transmisję w sieci TCP/IP. Tradycyjny sposób realizowania integracji wymagał zastosowania połączenia kablowego pomiędzy centralą ATS Master a dedykowanym do jej obsługi rejestratorem z wykorzystaniem RS232, co znacząco ograniczyło jego zasięg oraz możliwość integracji do jednej pary centrala – rejestrator. Tym przewodem przekazywane były zdarzenia występujące w centrali ATS do rejestratora i w odpowiedzi na te zdarzenia rejestrator podejmował stosowną akcję – najczęściej była to zmiana trybu rejestracji danego kanału, zmiana trybu wyświetlania obrazów na monitorach podłączonych do rejestratora oraz zmiana presetu kamer skojarzonych z danym typem zdarzenia.
W przypadku aplikacji Alliance wszystkie zdarzenia mające miejsce w centrali ATS Master są przekazywane do rejestratora poprzez sieć komputerową. Zyskuje się w ten sposób podwójnie – po pierwsze, nie ma ograniczenia odległości pomiędzy poszczególnymi elementami, pomiędzy którymi przesyłamy informacje, ponieważ TCP/IP możemy przesyłać komunikaty na praktycznie dowolna odległość. Po drugie, zyskuje się niezwykła swobodę w mapowaniu zdarzeń z dowolnych central do dowolnych rejestratorów – wystarczy tylko, że są one podłączone do sieci.
Kolejną cechą, która wynika bezpośrednio z wykorzystania swobodnego medium, jakim jest sieć komputerowa, jest możliwość wywoływania określonych akcji w rejestratorze (lub rejestratorach) na podstawie zdarzeń i alarmów mających miejsce w centralach pożarowych. Aplikacja Alliance umożliwia podłączenie i zarządzanie także centralami pożarowymi z serii FP20xx/FP12xx. Zdarzenia alarmowe przekazywane przez te centrale do bazy danych Alliance maja niemal identyczny format, jak ma to miejsce w przypadku typowych zdarzeń alarmowych centrali włamaniowej. Nie ma w związku z tym żadnych przeciwwskazań, aby nie traktować ich równorzędnie, także w przypadku integracji z CCTV.
Jak widać, możliwość połączenia logicznego systemów CCTV z centarlami sygnalizacji włamania i pożarowymi umożliwia nam nie tylko skierowanie kamery w stronę, gdzie doszło do włamania, lub w stronę drzwi, przez które akurat przechodzi użytkownik, ale także skierowanie jej w stronę wykrytego zagrożenia pożarowego.

Mapy graficzne

Podstawowym narzędziem, które jest wykorzystywane podczas bieżącej pracy aplikacji Alliance w charakterze lokalnego środowiska dozorowego, jest możliwość tworzenia map graficznych obiektu. Tłem mapy jest zwykle plan obiektu, w którym system jest uruchomiony, a uzupełnieniem są dynamiczne ikony przedstawiające poszczególne elementy systemu, począwszy od czujek, skończywszy na drzwiach i kamerach. Oczywiście każda z ikon ma swoje menu podręczne, które zawiera podstawowe komendy i funkcje dostępne dla wskazanego typu elementu. Można zatem wygodnie zarządzać poszczególnymi elementami systemu. Są to standardowe funkcjonalności oferowane w programach firmy GE Security.
Nowością, jaka pojawiła się w ostatniej wersji programu Alliance, jest funkcja tworzenia wielopoziomowych map, które umożliwiają łatwiejsze zarządzanie obiektami o dużych wymiarach, gdy umieszczenie na wspólnym rzucie wszystkich elementów staje się nieczytelne. W takim przypadku możliwy jest podział na kilka mniejszych obszarów i na każdym z takich obszarów umieszczenie łączy do map innych fragmentów obiektu.
Nowym elementem dostępnym w ramach pakietu graficznego jest wirtualny kontener alarmów, zawierający zbiór elementów, z których mogą pochodzić alarmy. Jeżeli w którymkolwiek z elementów zawartych w kontenerze wystąpi alarm, będzie on sygnalizowany jako alarm z kontenera.
Najlepiej wytłumaczyć zasadę działania kontenera alarmów na przykładzie. Otóż, jeżeli mamy w obiekcie 100 linii dozorowych, z których 20 to linie czujników otwarcia okna, to możemy te czujniki umieścić w kontenerze alarmów i w momencie wystąpienia alarmu będzie dostępna informacja, że to jest alarm z którejś z linii okien. Dopiero po kliknięciu ikony kontenera operator zostanie przeniesiony na mapę z dokładną lokalizacją linii, która zgłasza alarm.

Uwagi końcowe

Przedstawione cechy systemu Alliance to oczywiście tylko niewielka część możliwości, jakie oferuje ta aplikacja. Aspiracja systemu nie jest zastąpienie powszechnie stosowanego do programowania central ATS Master programu Titan, choć ma on do tego odpowiednie narzędzia i funkcje. Alliance jest aplikacją dedykowana wszędzie tam, gdzie potrzeba sprawdzonego i niezawodnego narzędzia do programowania central, ale także, po ich uruchomieniu, do zbudowania systemu kilku stanowisk dozorowych, umożliwiających późniejsze zarządzanie pracującymi urządzeniami z kilku miejsc jednocześnie. Możliwe jest także odpowiednie sprofilowanie takich stanowisk dozorowych pod względem dostępu do poszczególnych elementów systemu (central, rejestratorów itp.), ale także pod względem funkcjonalności, jakie maja być na nich dostępne – takich jak programowanie i wydawanie kart, wprowadzanie zdjęć użytkowników (moduł PhotoID) czy sterowanie elementami kontroli dostępu.

Tutaj znajdziecie Państwo informacje o nowościach z branży »

Zapisz na newsletter Skontaktuj się z nami